کلید واژه ها: Foreign policy Obama Trump Unilateralism Multilateralism

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۵۱ - ۶۵
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۳۷

تبلیغات