آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱

چکیده

ددر زمان های گذشته، به منطقه وسیعی از جنوب شرق فلات ایران مکران گفته می شد. نخستین گزارش های موجود درباره مکران که از آن تحت عنوان مکا یاد شده، به دوره هخامنشیان بازمی گردد. در اسناد برجای مانده از دوره ساسانیان، از این منطقه تحت عنوان مکوران یاد شده است. در دوره اسلامی در منابع متعدد تاریخی، جغرافیایی و غیره از مکران یاد شده است. علی رغم اینکه در ارتباط با اوضاع جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی مکران در طول تاریخ گزارش های کمی باقی مانده، اختلاف فاحش و آشکاری در گزارش های موجود قابل مشاهده است. با ارزیابی دقیق گزارش های موجود درخصوص مکران، چنین استنباط می شود که این گزارش ها به دو دسته گزارش های رسمی و غیر رسمی قابل تقسیم است. منظور از گزارش های رسمی، گزارش فاتحان نظامی و کارگزاران حکومتی بوده که با اهداف خاصی اوضاع این منطقه را گزارش داده و گزارش های آنان در منابع مکتوب تاریخی و جغرافیایی ثبت شده است. منظور از گزارش های غیر رسمی، گزارش های سایر جغرافی نویسان، مورخان، سفرنامه نویسان و غیره است. هدف از این نوشتار واکاوی گزارش های رسمی موجود در ارتباط با اوضاع جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی مکران در سده های گذشته است. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که گزارش های رسمی به علت دنبال کردن اهداف خاص خودشان، در نامساعد جلوه دادن اوضاع جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی مکران دچار اغراق گویی شده اند. نوشته حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش مقایسه ای با توصیف و تحلیل داده ها نگاشته شده است.

Critical analysis of official reports on the geographical, economic and cultural situation of Makoran

In ancient times, a large area southeast of the Iranian plateau was called Makran. The first available accounts of Makran, known as Mecca, date back to the Achaemenid period. In the surviving documents from the Sassanid period, this area is mentioned as Makuran. In the Islamic period, Makran has been mentioned in various historical, geographical, and other sources. Although there are few reports left about the geographical, economic, and cultural situation of Makran throughout history, there is a clear difference in the existing reports. By carefully evaluating the existing reports on Makran, it is inferred that these reports can be divided into formal and informal reports. Official reports refer to the reports of military conquerors and government agents who reported on the situation in the region for specific purposes, and their reports were recorded in written historical and geographical sources. Informal reports refer to the reports of other geographers, historians, travel writers, and so on. The purpose of this article is to analyze the existing official reports related to the geographical, economic, and cultural situation of Makran in the past centuries. The present article is written using library resources in a comparative way with a description and analysis of data..

تبلیغات