آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸

چکیده

محوطه کوه خواجه در سیستان و شهر دورا اروپوس در سوریه امروزی، محوطه هایی شاخص در زمینه هنر نگارگری در دوران اشکانی به شمار می روند؛ با توجه به اینکه هنر نگارگری این دوره برای نخستین بار در این دو محوطه دیده می شود، این پرسش مطرح است که چه ارتباطی میان سبک هنری و نقش مایه های به کار رفته در این دو محوطه دیده می شود؟ هدف این پژوهش مقایسه تطبیقی نقوش دیواری کوه خواجه و نقاشی های شهر دورا اروپوس بوده و تمر آن، بیشتر بر روشهای هنری نقش مایه ها و مضامین به کار رفته در نقاشی های دیواری هر دو محوطه است. این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی - تطبیقی تکنیک های به کار رفته در نقاشی دیواری، نقش مایه ها و مضامین به کار رفته در دو محوطه را با یکدیگر مقایسه کرده و همچنین جهت یافتن سرچشمه هنری آنها سایر آثار باستان شناختی اشکانی و پیش از آن را نیز مورد مطالعه قرار داده و در نهایت، با تحلیل مفاهیم مرتبط، به جمع بندی مطالب پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که باوجود تفاوت هایی به ویژه در انتخاب شخصیت ها و مضامین مذهبی در نقاشی های دورا ارپوس که متأثر از مفاهیم روم شرقی (بیزانس) است، نقاشی های هر دو محوطه در شیوه های هنری همچون تصاویر تمام رخ دورگیری و ژرف نمایی و در برخی موضوعات نقاشی همچون بهره گیری از کهن الگوه مانند شکار و صحنه بارعام شباهت هایی میان هر دو محوطه دیده می شود که همگی از هنر بومی ایران نشأت گرفته اند.

A Comparative Study of the Paintings in Kuh-e Khwaja with the Wall Paintings in Doura-Europos

The region in Kuhe-e Khwaja located in Sistan, and the one in Doura-Europos located in modern Syria are outstanding regions from the painting point of view in Parthian Empire period; the art was never seen in Iran before the Parthian Empire. This paper tends to provide a comparative study of the wall paintings in Kuhe-e Khwaja and the ones in Doura-Europos focusing on the artistic methods, motifs and the contents utilized in the wall paintings in the two regions while also comparing with the other archeological objects belonging to Parthian Empire. The results showed that despite differences, especially the ones concerning characters and religious contents in Doura paintings, similarities could be found between the paintings in the two regions in artistic methods like full-faced pictures, outlining, perspective, and in painting contents such as using older styles and models like hunting and levee all having their roots in Iranian local arts.

تبلیغات