آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸

چکیده

شناسایی آثار زیادی از دوره اشکانی در شهرستان مریوان این شهرستان را به یکی از مهم ترین مناطق استان کردستان در جهت مطالعات آثار این دوره تبدیل کرده است. از این میان، تپه کلین کبود با مساحتی در حدود چهار هکتار و ارتفاع نه متر از سطح زمین های اطراف در دشت مریوان از جمله شاخص ترین محوطه های شناسایی شده دوره اشکانی در استان کردستان است. ابعاد قابل توجه تپه به عنوان یکی از بزرگترین محوطه های دوره اشکانی استان، موقعیت آن در مرکز دشت مریوان، دسترسی به راه های ارتباطی و منابع آبی و نیز عوامل دیگری از جمله به دست آمدن قطعات سفال شاخص این دوره نظیر خمره های دوره اشکانی نیز سفال های کلینکی در گمانه های کاوش شده و پراکنش زیاد قطعات آجر و جوش کوره در سطح محوطه نشان می دهد که تپه کلین کبود نمی تواند به عنوان استقراری معمولی از دوره اشکانی در دشت مریوان به حساب آید. گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه اولین قدم در راستای حفظ و صیانت این اثر کلیدی در راستای مطالعات آتی دوران تاریخی استان کردستان محسوب می شود. 

Soundings at Tepe Kalin Kabud, Marivan County

Identifying a large number of Parthian Archaeological sites in Marivan County, has turned this area into one of the most important regions of Kurdistan province suitable for Parthian Period studies. Obviously, Tepe Kalin Kaboud with its considerable measurements, geopolitical position inside the plain and surface findings like clinky potsherds, Parthian jars, and brick fragments is one of the most important Parthian sites not only in Marivan but in Kurdistan province. This mentioned factors show that this sit is not an ordinary rural settlement.

تبلیغات