آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸

چکیده

استان زنجان و بویژه حوضه جغرافیایی ابهررود، به دلیل قرارگیری در میان سه حوضه فرهنگی – جغرافیایی فلات مرکزی، شمال غرب و غرب ایران یکی از مناطق مهم، اما ناشناخته در پژوهش های باستان شناسی به شمار می رود. ویژگی های اقلیمی، جایگاه خاص جغرافیایی و موقعیت خاص منطقه در کریدور طبیعی فلات مرکزی به شمال غرب ایران سبب شده که این منطقه از دیرباز مورد توجه گروه های انسانی واقع گردد. این موقعیت و وضعیت جغرافیایی به روشنی نشان دهنده اهمیت حوضه آبریز ابهررود در مطالعات باستان شناسی ایران است. با این وجود اطلاعات ما درباره تحولات منطقه در دوران مختلف پیش از تاریخ و کیفیت ارتباط این منطقه با سایر حوضه های فرهنگی بسیار محدود است. از این رو انجام پژوهش های باستان شناختی و بویژه بررسی های منطقه ای بسیار ضروری می نمود. اطلاع و آگاهی از الگوهای استقراری این منطقه می تواند درک و آگاهی ما را از چگونگی تقابل مناطق فرهنگی-جغرافیایی پیرامون فزونی دهد. بر این اساس بررسی های باستان شناسی حوضه آبریز ابهررود طی دو فصل در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ به انجام رسید و در پی آن آگاهی های ارزشمندی در مورد پیشینه استقرار در منطقه پیش روی ما قرار گرفت. در این نوشتار به نتایج حاصل از بررسی های باستان شناختی حوضه آبریز ابهررود و تحلیل آن ها پرداخته شده است.

Prehistoric Settlement Patterns in the Abhar Rud Basin

Zanjan province, especially Abhar Rud basin, located in the middle of three cultural-geographical zones of the central plateau, west and northwest of Iran, is an important but unknown region as far as archeological studies are concerned. Climatic features, unique geographical situation and the exceptional location of the region on the natural pathway from the central plateau to northwest of Iran, have made this region attractive to all human groups from very old times. The geographical situation and location clearly explains why Abhar Rud basin is significant in archeological studies of Iran. However, we have little information on the changes that the region has undergone during prehistoric eras and about its relations with other cultural regions. Therefore, doing archeological researches, especially regional surveys, seem necessary. Knowing about the settlements pattern of the region can help us understand the interactions between this region and its neighboring culturalgeographical regions. Thus archeological surveys in the basin were carried out in two seasons between the years of 1382 and 1384. The surveys provided us with valuable information about the history of the settlements in the region. Here we will present the results of the archeological surveys carried out in the region and we will try to analyze them.

تبلیغات