آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸

چکیده

فرهنگ و سنت سفالگری دالما طی نیمه دوم هزاره پنجم ق.م در بخش های زیادی از شمال غرب و غرب ایران گسترش یافت. با این حال، شواهد اندکی از گسترش و نفوذ این سنت به بخش های شرقی تر شمال غرب کشور و مرکز فلات ایران به دست آمده است. حوضه آبریز ابهررود در میان سه حوزه مهم فرهنگی جغرافیایی شمال غرب، غرب و مرکز فلات ایران واقع گردیده است. طی بررسی این منطقه ۱۲ محوطه با بقایای دوره فرهنگ دالما شناسایی و مطالعه شد. محوطه های شناسایی شده به احتمال همگی روستاهای کوچکی هستند که تماماً در کنار یک منبع آب و اغلب در میان ارتفاعات و یا حاشیه دشت میانکوهی ابهر واقع شده اند. بر اساس مکان گزینی استقرارها محوطه های این دوره به احتمال روستاهای کوچکی متعلق به اجتماعات کوچرو و نیمه یکجانشین بوده اند که درفاصله حوزه شمال غرب و غرب ایران در تردد بوده اند. اهمیت این پژوهش از این رو است که می تواند آگاهی های ارزشمندی از فرهنگ ها و سنت های شرقیِ شمال غرب، شمال شرقی غرب ایران و فرهنگ های غربی مرکز فلات ایران و ویژگی ها و شاخصه های فرهنگی این حوزه ها را (تفاوتها وتشابهات) در منطقه ای کوچک اما مهم در اختیار قرار دهد.

Abharrud Basin in Chalcolithic Period: Revision to the Dalma Settlements at the North-Western Borders of Iranian Central Plateau

In the fifth millennium B.C, the Dalma ceramic cultural tradition spread throughout much of the north-west and western of Iran. However, insufficient pieces evidence of the same expansion and distribution of this tradition over eastern parts of North west and central Iranian plateau have been obtained during the surveys at Abharrud basin area. Abharrud basin is located among the three cultural-geographic regions of the central plateau, north-west and west of Iran. During the surveys in this area, 12 Dalma associated sites were discovered and examined. The discovered sites might have possibly been small villages situated near water sources and mostly on the intermountain plain of Abhar or among the highlands; according to the location selection, these villages belong to nomads wandering in between the north-west and western parts of Iran's basins. The matter of this research is that it can yield a large amount of information about the eastern cultures and traditions of the north-west, north-east of western Iran and the western cultures of central plateau and the characteristics and cultural types of these regions (their similarities and differences) in a small but prominent region.

تبلیغات