چکیده

 تعداد فزاینده ای از کشورها در سراسر جهان در قانون اساسی خود حق شهروندان را برای پیگیری و شرکت در دادرسی به زبان خود قید می کنند. مترجمان دادگاه در دادگاه های مدنی، کیفری و اداری برای اطمینان از این امر کار می کنند. در سطح بین المللی چندین دادگاه (دادگاه کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی رواندا در میان سایرین) خدمات زبان تخصصی را ایجاد کرده اند که از مترجمان کنفرانس در یک محیط قانونی استفاده می کنند. ترجمه دادگاهی خدماتی است که توسط یک مترجم رسمی دادگاه ارائه می شود که برای ترجمه بین انگلیسی و یک یا چند زبان خارجی آموزش دیده است. مترجمان با تعدادی از افراد مختلف در سیستم دادگاه کار می کنند و می توانند مستقیما با فردی که با آن ها کار می کنند ارتباط برقرار کرده و یک خط ارتباطی لازم را بین آن فرد و سایر نمایندگان دادگاه فراهم کنند. یک مترجم رسمی دادگاه مسئولیت زیادی در نقش خود دارد. هر چیزی را که از یک فرد تفسیر می کند به عنوان واقعیت در نظر گرفته می شود، که بر مترجم فشار می آورد تا مطمئن شود این ارتباطات تا حد امکان دقیق است. علاوه بر کلمات به کار رفته، باید از بافت، لحن و دلالت مناسب نیز استفاده شود تا نزدیک ترین مفهوم ممکن از آنچه گفته شده به دادگاه ارائه شود.

The Position of Court Translation in Iran and the United States of America

 Increasing number of countries over the world are enshrining in their constitutions the right for citizens to follow and participate in proceedings in their own language. Court interpreters work in civil, criminal and administrative courts to ensure just that. At an international level, several courts (the International Criminal Court, the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and the International Criminal Tribunal for Rwanda amongst others) have established specialized language services that make use of conference interpreters in a legal setting. Court interpretation is a service provided by a court certified interpreter who is trained to interpret between English and one or more foreign languages. Interpreters work with a number of different individuals in the court system and are able to communicate directly with the individual they’re working with, providing a necessary line of communication between that individual and other representatives of the court. A certified court interpreter carries a lot of responsibility in their role. Everything one interprets from a person is taken as fact, which puts pressure on the interpreter to make sure these communications are as accurate as possible. In addition to the words used, appropriate context, tone, and implication must be considered. Also be used to provide the closest possible meaning of what was said to the court.

تبلیغات