مدیرساز

رویکرد سیستمها به پیشرفت دانش برای ایجاد محصولات و خدمات جدید

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex