نویسندگان: ملیحه اصغری

کلید واژه ها: سردار سلیمانی رهبری تحول آفرین سنتزپژوهی مدیریت

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۷۷ - ۱۹۹
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۸۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹

چکیده

پس از ترور شهید سلیمانی ، موجی از مباحث پیرامون شناخت ابعاد مختلف شخصیتی این شهید در میان محققین ملی و بین المللی به راه افتاد، در طی این مطالعه مولفه های سبک مدیریتی رهبری تحول آفرین درمکتب سردار سلیمانی مورد بررسی قرار گرفت. .( مسئله )مطالعه حاضر کیفی بوده و در این راستا متون کتبی مربوط به شهید سلیمانی گردآوری شد(n=66). با توجه به مراحل کدگذاری اشتراوس ، عبارات مدیریتی به صورت کدگذاری باز مشخص شدند.(تعدادکدها72).جهت تحلیل اولیه داده های کیفی از نرم افزار 2020 Maxqdaاستفاده شد.( روش ) کدهای بدست بر اساس یافته ها در مولفه های رهبری تحول آفرین (12) مقوله در سیره عملی سردار سلیمانی شناسایی شد . در مفهوم نفوذ آرمانی (3)مورد ،در انگیزش الهام بخش (3)مورد ،در مفهوم ملاحظات فردی (3)مورد ودر مفهوم ترغیب ذهنی(3) مورد شامل( شایسته سالاری، حمایت الهی از کارگزاران صادق نظام، تاثیر خلاقیت مدیران در مدیریت بحران ها)استخراج گردید ،بررسی ها نشان داد در مکتب سردار سلیمانی تمام مولفه های رهبری تحول آفرین با تکیه بر خدامحوری محقق گردیده اند و می توان سردار قاسم سلیمانی را به عنوان الگوی بارز رهبر تحول آفرین در مدیریت معرفی نمود . ( یافته ها )

Explaining the management model of Martyr Soleimani in the resistance front (a synthesis study)

During this study, the components of the management style of transformational leadership in the school of Sardar Soleimani were investigated. (Problem) The present study is qualitative and it deals with the synthesis of the research of the surviving texts of Martyr Soleimani with a descriptive and review method. For this purpose, written texts related to Martyr Soleimani were collected (n=66). Then, according to Strauss's coding steps, the management expressions were defined as open coding. The number of codes in this step was 72 codes. For the primary analysis of qualitative data, Maxqda 2020 software was used. (Method) The obtained codes were based on the findings in The components of transformative leadership (12 categories) were identified in Sardar Soleimani's practical life. In the concept of ideal influence (3), in inspiring motivation (3) in the sense of individual considerations (3) The inclusive case (spirit of service for all audiences) , manager's task theory and the concept of mental persuasion (3) including (meritism, divine support for honest agents of the system, the influence of managers' creativity in crisis management) were extracted, the studies showed that in the school Sardar Soleimani, all the components of transformative leadership have been realized by relying on God-centeredness (findings)

تبلیغات