آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸

چکیده

پیاده روی اربعین حسینی یک اسطوره بزرگ تاریخی است. خواسته ها و انتظارات شرکت کنندگان کشورهای مختلف جهان اسلام در پیاده روی معنوی اربعین قابل توجه است. در پژوهش حاضر برای پاسخ به سؤال «شما راهپیمایان در این راهپیمایی عظیم علاوه بر ابعاد معنوی چه انتظاراتی دیگری دارید؟» ( مسئله )؛ از روش پیمایش استفاده شده است. ( روش )؛ در روز اربعین چهار نقطه «مرکز کربلا، ورودی های نجف، بغداد و حله» به عنوان محل تجمع و ورودی راهپیمایان، جهت تکمیل ۴۰۰ پرسشنامه انتخاب شدند. شرکت کنندگان کشورهای مختلف در کشور عراق به ۹ انتظار اساسی در بعد انسانی راهپیمایی عظیم، اشاره کرده اند. این موارد انتظار عبارتند از «رفع اختلافات شیعه و سنی در برابر سایر ادیان ۹۲/۹%»، «نابودی اسرائیل و آزادی قدس%۸۹/۶»، «اتحاد شیعه- سنی و مسلمانان جهان %۸۹/۴»، «خروج نیروهای آمریکایی از عراق %۸۷»، «افزایش بعد معنوی راهپیمایی اربعین%۸۰/۱»، «قطع دخالت آمریکا در امور داخلی عراق %۷۸/۲»، «تبعیت پیروان از دستورات مراجع دینی %۶۹/۸» «افزایش رابطه دوستی بین دولت عراق و ایران%۶۸/۸»، «اتحاد کشورهای عربی در برابر سایر کشورها %۶۷/۲»  و «برخورداری کشورهای اسلامی از حق وتو در سازمان ملل متحد %۵۱/۸» لازم است مسئولین امر دو دولت ایران و عراق در مورد خواستههای مشارکت کنندگان تأمل نموده و زمینه لازم را در جهت بازتولید یک فرهنگ مقاومت و اصالت و سرعت بخشیدن بیداری مسلمانان را فراهم نمایند.( یافته ها )؛

Representing the expectations and political-social demands of the participants of the Arbaeen procession in the countries under the influence of the Islamic world

Hosseini's Arbaeen walk is a great historical myth. The wishes and expectations of participants from different countries of the Islamic world in the Arbaeen spiritual walk are significant. In this research, to answer the question "What other expectations do you marchers have in this huge march besides the spiritual dimensions?" (Issue); The navigation method is used. (Method); On Arbaeen day, four points "Karbala center, entrances of Najaf, Baghdad and Halle" were selected as gathering places and entrances for the marchers, to complete 400 questionnaires. The participants of different countries in Iraq have mentioned 9 basic expectations in the human dimension of the huge march. These expectations include "resolving Shia and Sunni differences against other religions 92.9%", "the destruction of Israel and the liberation of Jerusalem 89.6%", "the unity of Shia-Sunni and the world's Muslims" 89.4%, "the withdrawal of American troops from Iraq 87%", "increasing the spiritual dimension of the Arbaeen procession 80.1%", "ceasing US interference in Iraq's internal affairs 78.2%","obeying followers to the orders of religious authorities 69.8%","increasing friendship between the Iraqi government and Iran 68.8%"(findings); It is necessary for the officials of the two governments of Iran and Iraq to reflect on the wishes of the participants and provide the necessary ground in order to reproduce a culture of resistance and authenticity and speed up the awakening of Muslims.

تبلیغات