آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸

چکیده

ترسیم تصویری قرآن بنیان از آینده جریان بیداری اسلامی، در کانون توجه این پژوهش قرار دارد ( مسئله )؛ برای این منظور از روش آیه پژوهی استفاده شده که در خلال آن با «نگاه آیاتی» به ماجرای طالوت(ع) در سوره بقره، «نگاشت» گذشته به آینده به شکلی قاعده مند صورت می پذیرد. مطابق با نگاه آیاتی مصادیق گذشته «آیات»، ماکتی از مصادیق آینده آن است که به صورت تکامل یافته تر و در پهنه وسیع تری واقع می شوند. از همین رو مفهوم «آیه» در مطالعات آینده نگری قرآنی حائز اهمیّت است ( روش )؛ با معادل سازی ماجرای طالوت(ع) با شرایط عصر کنونی امت اسلامی به عنوان «ذوالآیه»، می توان سناریویی برای تحولات آینده امّت اسلام در پنج مقطع پیشنهاد داد؛ یک) ایجاد نیاز به تحوّل ساختاری که در آن به دنبال فشارهای دشمن، نخبگان جامعه به سطح بالاتری از هشیاری و بیداری اسلامی می رسند، دو) ایجاد ساختارهای الهی در جبهه حقّ، سه) آماده سازی لشکریان تا شکل گیری یک ساختار نظامی هماهنگ با بهره مندی از توان های فرامادّی، چهار) سرکوبی فساد جبهه استکبار با محوریت رژیم صهیونیستی و پنج) ایجاد زمینه های جهش تمدنی. این الگوی قرآنی، تصویری از گشایش پس از شدت و افق روشن استقامت در برابر تهدیدها را فراروی بیداری اسلامی می گشاید، که تداعی گر منطق امیدبخش و برانگیزاننده ای برای امت اسلامی است ( یافته ها ).

Depicting Future of The Islamic Awakening Based on The Story of Talut in Quran

The purpose of this paper is to draw a picture of the evolution of Islamic awakening to the foundation of modern Islamic civilization. For this purpose , Ayat research method has been used in which the "Ayat View " to the story of Talut in Al - Baqarah , "Mapping" has been done in a systematic way from past to future . according to the view of verses , the past evidences of Ayat are one of the future evidences that are more fully expanded and in a larger area . By translating the story of Talut with the current era of Islamic nation as "Zu-Al-Ayat". One can suggest a scenario for future developments of the Islamic nation in five sections. 1 ) the need for the structural transformation following the Islamic awakening , 2) creation of divine structures on the right front in which a coordinated military structure is formed using the material powers , 3 ) the preparation of the troops. 4 - suppression of arrogant front corruption with a focus on the Zionist regime and 5) establishment of Civlization. this Qur'anic pattern opens a picture of post - intensity and clear horizons of resistance against threats to Islamic revolution which puts forward and hopeful logic in front of the scientific community .

تبلیغات