آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸

چکیده

مسأله پژوهش حاضر این است که روند عادی سازی روابط میان اعراب و رژیم اشغال گر فلسطین چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برجای می گذارد؟ ( مسئله ) روش پژوهش، کیفی و ابزارگردآوری داده ها به صورت فیش برداری می باشد، مسئله اصلی نیز با رویکرد تحلیلی- اسنادی مورد واکاوی قرار می گیرد. ( روش ) برقراری پیوند نزدیک و در سطح استراتژیک میان اعراب و رژیم اشغال گر فلسطین، این رژیم را بیش از پیش به مرزهای ایران نزدیک می سازد، زیرا رژیم اشغال گر فلسطین را قادر می سازد با آب های دریایی و سرزمینی ایران به نحو غیرمستقیم هم مرز شود. هم مرز شدن با ایران، سهولت در اقدامات دیده بانی، استراق سمع و جاسوسی اطلاعاتی است. عادی سازی روابط اعراب و رژیم اشغال گر فلسطین از زوایای مختلف بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیر می گذارد که شامل عواملی چون تضعیف هم پیمانان منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، توسعه و گسترش حضور و نفوذ آمریکا در منطقه، عدم شکل گیری رژیم و ترتیبات امنیتی پایدار درخاورمیانه، برهم خوردن ساختار توازن قدرت و رشد گروه های رادیکال و افراطی در منطقه می باشد. ( یافته ها )

Investigating the normalization of relations between the Arabs and the occupying regime of Palestine and its consequences on the national security of the Islamic Republic of Iran

The Israeli regime has always been dissatisfied with the lack of space and geographic confinement on the shores of the Mediterranean Sea, and this regime needs to institutionalize the Iranophobic approach in order to consolidate its strategic depth and have more relations with the Arab countries. Establishing a close and strategic relationship between the Arabs and Israel brings this regime closer to Iran's borders, because it enables Israel to border Iran's maritime and territorial waters indirectly. Being close to the border with Iran means ease in surveillance, eavesdropping and information espionage. The main question of the research is what effect does the process of normalizing relations between Arabs and Israel have on the national security of the Islamic Republic of Iran? (problem); The research method is qualitative and the data collection tool is in the form of questionnaires, the main problem is analyzed with an analytical-documentary approach (method); The normalization of Arab-Israeli relations affects Iran's national security from various angles, which include factors such as the weakening of Iran's regional allies, the development and expansion of America's presence and influence in the region, the lack of regime formation and Stable security arrangements in the Middle East are the disruption of the balance of power structure and the growth of radical and extremist groups in the region (findings);

تبلیغات