آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸

چکیده

هنر معاصر بی آنکه در پی بینش معنوی و اصالت معنا باشد، زیبایی حقیقی را در حد هیجانی کاذب که از طریق بازی های فرمی و فرم سازی های متنوع پدید آمده، تنزل داده است. به همین سبب توجه ویژه هنرمندان مسلمان و متعهد به ارزش های اخلاقی و معنوی جهت آفرینش هنر متعالی امری ضروری و مهم تلقی می گردد. بازتعریف و معنایابی ارزش ها در متون کلامی در مسیر خلق هنر با منطق معنایابی وحدانی نیازمند توجه به «سیر نزولی اسماء الله»، «رابطه صورت و معنا در اثر هنری» و «حقیقت حُسن و زیبایی» می باشد تا بتواند تفکر هنر اسلامی را به خلق هنر متعالی منجر سازد ( مسئله ). پژوهش حاضر از نوع کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا و بهره گیری از ابزار کتابخانه ای به مطالعه و بررسی متون فلسفی، عرفانی و ادبی در هنر اسلامی جهت یافتن گزاره های مشترک توحیدی منطبق با موضوع تحقیق فعالیت دارد ( روش ). معمار و هنرمند اسلامی در تفکر وابسته به زیبایی شناختی دینی، زمینه های کمال و شناخت خود را از مفاهیم هستی در خلاقیتی مبتنی بر شهود متأثر از خلق الهی نمایان ساخته و این فرآیند را در پیوستگی فرم و محتوا در قالب های متنوع هنر و معماری در راستای نمایش اصل وحدت الهی که معنای مسلم کلمه توحید است، در اصولی همچون مرکزیت، نور، تعامل با طبیعت، هندسه، تعادل، محرمیت و طرحی رازآلود نمایان می سازد( یافته ).

How are the Works of Art and Architecture in the Islamic-Iranian Civilization Influenced by the Sublime Art and Wisdom

Contemporary art is indifferent to the spiritual vision and originality of the work and prefers the false emotions derived from form building over the beauty of truth. This decline can help to create more sublime works, with the Islamic artists paying attention to spiritual values. This redefinition of the importance and finding their meaning in the Wahdani. texts requires paying attention to the three issues of the “revelation course of the Divine Names,” “the relationship between the form and the meaning,” and “the truth of beauty” so that it can lead the Islamic art thought toward the creation of the sublime art. The present study is qualitative with a content analysis approach that uses the library method to study and investigate the philosophical, mystical, and literary texts in Islamic art to find common monotheistic propositions related to the subject of the study. In aesthetic and religious thought, Islamic artists consider creativity based on the perfection of the Almighty God and the concepts of existence. This creativity depends on the Divine creation, and the artist depicts the meaning of the Divine image. The mentioned process, in its continuity of work and content, takes place in various artistic forms to represent the principle of unity with some principles such as centrality, light, interaction with nature, geometry, equilibrium, privacy, and a mysterious design.

تبلیغات