چکیده

تاریخ ۷۴ ساله فلسطین و منطقه پس از تأسیس رژیم جعلی اسرائیل نشان از آن دارد که همواره با خون ریزی و اشغال همراه بوده و زمانی نیز که اقدام به صلح کرده است در سیاست پنهان مشق جنگ کرده است. سؤال این مقاله آن است که توجه به نظریات روابط بین الملل شکل گیری توافقنامه ابراهیم چگونه قابل تحلیل است؟ این توافق گرچه در ابتدا یک توافق سیاسی به دنبال تقویت روابط بحرین و امارات، مراکش و سودان با رژیم معرفی شد اما امروزه منافع امنیتی اسرائیل را پیگیری می کند. یافته های تحقیق نشان از آن دارد که اسرائیل هیچ گاه تفکر (نیل تا فرات) را کنار نمی گذارد و از رویکرد رئالیستی در سیاست امنیتی دست برنمی دارد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال تحلیلی تئوریک به چیستی و چرایی شکل گیری این توافقنامه ابراهیم است.  

Theoretical Analysis on the Formation of the Ibrahim Agreement

The 74-year history of Palestine and the region after the establishment of the fake Israeli regime shows that it has always been associated with bloodshed and occupation, and even when it tried to make peace, it practiced war in secret politics. The question of this article is how to analyze the formation of the Ibrahim agreement by paying attention to the theories of international relations? Although this agreement was initially introduced as a political agreement to strengthen the relations between Bahrain and the UAE, Morocco and Sudan with the regime, today it pursues Israel's security interests. The findings of the research show that Israel never abandons the thinking (Nile to Euphrates) and does not give up the realist approach in security policyThis article, with a descriptive-analytical method, seeks a theoretical analysis of what and why the formation of this Ibrahim agreement.

تبلیغات