نویسندگان: رضا دهقان نژاد

کلید واژه ها: اجتماعی شدن نقش والدین در جامعه پذیری جامعه پذیری در قرآن

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۰۹ - ۱۲۸
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹

چکیده

جامعه پذیری فرزندان یکی از موضوعات مهم در مباحث علوم تریبتی و اجتماعی است که در بین عوامل متعدد آن، نقش والدین به عنوان اولین و مهم ترین عامل به شمار می رود، چرا که کودکان نخستین روابط اجتماعی خود را توسط خانواده برقرار می کنند. کودکان از والدین خود، هنجارها و ارزش های اجتماعی و اخلاقی را می آموزند و در این زمینه از آنان تقلید می کنند. این مقاله با روش کتابخانه ای و توصیفی کوشیده است نقش پدران و مادران را در فرآیند جامعه پذیری فرزندان با الهام از آیات قرآن کریم و احیاناً برخی روایات به عنوان تفسیر آیات مذکور، مورد بررسی قرار دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد آموختن آداب، رسوم و مهارت های اجتماعی، تقویت ارتباط فکری و عقلانی فرزندان، نقش فرهنگی پدر و مادر، تربیت اقتصادی، ایجاد انضباط و رعایت ضوابط در زندگی اجتماعی، تکریم فرزندان، تسهیل در امر ازدواج فرزندان و تربیت بدنی و جسمانی آنان از مهم ترین مواردی هستند که پدران و مادران باید در فرآیند جامعه پذیری فرزندان خود نقش خود را به خوبی ایفا نمایند.

Role of parents in the sociability of children from the Holy Quran’s point of view

Children’s sociability is considered one of the important issues in discussions of pedagogy and sociology, and among different factors, the parents' role is so important. Children learn social and moral norms and values from their parents and imitate them since they make their first communications with their parents. The present study investigated the role of parents in children’s sociability with inspiration from verses from the Holy. Quran and some narrations as an interpretation of mentioned verses through the library and descriptive research methods. The findings of the study showed that learning social conventions and skills, enhancing intellectual communication, the cultural role of parents, economic education, observing discipline in social life, glorification of children, preparing the essentialities of their marriage, and their physical education are in priority, that parents should play their role in the best way in children's sociability.

تبلیغات