نویسندگان: نسرین انصاریان

کلید واژه ها: ازواج بهشتی همسران دنیوی هم نشینان بهشتی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۵۳ - ۶۸
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹

چکیده

مضمون برخی آیات حاکی از وجود «ازواج» در بهشت به عنوان یکی از نعمت های بهشتی است، با توجه به استعمال واژه «ازواج» برای «همسران عرفی دنیوی»، برخی مراد از این واژه و واژه های هم مضمون آن را وجود «همسران برای بهشتیان» دانسته اند و این امر موجب شده که برای آن لوازم و تبعات دنیوی قائل شوند، از این رو پژوهش پیش رو به دنبال پاسخگویی به این سؤال اصلی است: «تحلیل معناشناسی ازواج بهشتیان در قرآن چیست؟» رویکرد پژوهش «تفسیری»، پردازش مطالب «توصیفی تحلیلی» و منابع آن کتابخانه ای و نرم افزاری است. یافته های پژوهش به این مطالب اشاره دارند: مراد از «تزویج در بهشت»، «تزویج عرفی دنیوی» که دارای لوازم و تبعات مادی باشد، نیست؛ بلکه مراد «هم نشینی بهشتیان با هم رتبه های خود» است و مقصود از آیاتی که به طور مستقم یا غیرمستقیم بیانگر یکی از لوازم و تبعات دنیوی برای «ازواج بهشتی» هستند، دلالت ظاهری آیات است و برخی مفسران برای نزدیک کردن مطلب به فهم مخاطبان، به تفسیر معنای ظاهری آیات اکتفا کرده اند.    

Semantic analysis of "heavenly couples" in the Qur'an

The content of some verses indicates the existence of "couples" in heaven as one of the blessings of heaven. Considering the use of the word "couples" for "worldly secular wives", some have considered the meaning of this word and similar words to be the existence of "wives for the heavenly" and this has led to worldly implications for it. Therefore; Leading research seeks to answer the main question: "What is the semantic analysis of heavenly couples in the Qur'an?". The research approach was "interpretive", content processing, "descriptive-analytical" and its resources were library and software. The findings of the study refer to the following: " couples in heaven" does not mean " worldly secular wives " which has material implications, rather, it refers to the "companionship of heavenly beings with their peers". And the meaning of the verses that directly or indirectly express one of the material implications for "heavenly couples" is the apparent meaning of the verses, and some commentators have limited themselves to interpreting the apparent meaning of the verses in order to bring the matter closer to the audience.

تبلیغات