چکیده

A considerable part of the verses of the Holy Quran refers to social traditions. Social traditions are referred to the Almighty God’s planning and organizing, which has continuity and repetition and express the laws and rules governing the phenomena and social life and relations between individuals and groups. This research intends to study and analyze social traditions in the Holy Quran by adopting a descriptive-analytical method. Studies reveal that according to the verses of the Holy Quran, traditions such as the perdition of nations due to sins, the tradition of free will and choosing the fate of each nation by themselves, the tradition of sending messengers due to the ultimatum, the tradition of procrastination and extradition due to efforts to save or reverse to multiply the sins, the tradition of testing and suffering because of the purity measurement and the tradition of edification by expressing the destiny of previous tribes are among the most important divine traditions. As the social traditions have a wide range and variety, their discovering method is different.

سنت های اجتماعی الهی در قرآن کریم

بخش قابل ملاحظه ای از آیات قرآن کریم ناظر به سنت-های اجتماعی است. سنت های اجتماعی به تدبیر و ساماندهی خدای متعال که دارای تداوم و تکرار است، اطلاق می شود و بیانگر قوانین و احکام حاکم بر پدیده ها و زندگی اجتماعی و روابط میان افراد و گروه ها است. از آنجایی که سنت های اجتماعی دایره وسیع و انواع گوناگونی دارند، روش کشف آن ها نیز متفاوت است. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، سنت های اجتماعی را در قران کریم مورد بررسی و تحلیل قرار داد. یافته های پژوهش نشان داد سنت هایی نظیر هلاکت امت ها به واسطه گناهان، سنت اختیار و انتخاب سرنوشت هر امت به دست خودشان، سنت ارسال رسل به دلیل اتمام حجت، سنت امهال و استدراج به دلیل تلاش در راستای نجات و یا برعکس افزوده شدن گناهان، سنت امتحان و ابتلا به دلیل سنجش خلوص و سنت عبرت آموزی به واسطه بیان سرنوشت اقوام پیشین، از مهم ترین سنت های الهی بر اساس آیات قرآن کریم است.

تبلیغات