کلید واژه ها: Morteza Jazayeri Quran interpretation Symbol Criticism

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۴ - ۳۱
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۸

چکیده

Seyyed Morteza Jazayeri in respect to interpretation of some words of the Qur'an, based on the view of the metaphysics of the language of the Qur'an, has specific theories in interpreting the word of the Holy Qur'an. He is one of the scientists who believes in the interpretation of the Qur'an and his aim in interpreting the words of the Qur'an is based on anthropology. He puts his interpretive views on the anthropological axis and interprets the divine teachings and the Holy Qur'an only for the education of human beings and acknowledges that the Qur'an is constantly a book with cultural and educational contents that thus provides human evolution. For this reason, his interpretive approach is based on explaining the cultural and educational aspects and effects of human beings, and this is why he has presented sharp and thoughtful opinions with an interpretive approach, and as a result, his ability to review and criticize his views by thinkers and commentators of the Holy Qur'an needed it. In this article, the basics of interpretation and its examples are first mentioned and then their critique is discussed.

تحلیل انتقادی دیدگاه سیّد مرتضی جزایری پیرامون مصادیق تأویل برخی از واژه های قرآن کریم

سید مرتضی جزایری در زمینه ی تأویل بعضی از واژه های قرآن، با استناد به دیدگاه فراعرفی زبان قرآن، دارای نظریات خاص و شاذ در تفسیر واژه های قران کریم می-باشد. وی ازجمله دانشمندانی است که قائل به تأویل قرآن است و جهت گیری وی در تأویل واژه های قرآن، بر مبنای انسان شناختی می باشد. آراء تفسیری وی بر محور انسان شناختی قرار داشته و معارف الهی و قرآن کریم را صرفا برای تربیت انسان می داند و اذعان می دارد قرآن کتابی دارای محتوای فرهنگی و تربیتی است که بدین وسیله تعالی و تکامل انسان را تأمین می نماید. به همین دلیل رویکرد تفسیری وی استوار بر تبیین جهات و تأثیرات فرهنگی و تربیتی انسان می باشد و همین سبب گردیده است که با رویکرد تأویلی، نظرات شاذ و قابل تأملی ارائه نموده و در نتیجه قابلیت بررسی و نقد آراء وی توسط پژوهشگران قرآن لازم آید. در این پژوهش، نخست به مبانی تأویلی و مصداق های آن اشاره گردیده و سپس به نقد آن ها پرداخته می شود.

تبلیغات