کلید واژه ها: مترجم شفاهی قانون دادگاه

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۵۴۳-۵۵۰
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۶۸

چکیده

رشته مترجمی انگلیسی یکی از رشته های کاربردی در تمامی کشورهای دنیا می باشد. با توجه به این که زبان انگلیسی در روابط بین کشورها، دانشگاه ها، امور تخصصی، پزشکی و حقوقی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، بررسی این رشته ضروری است. اما باید دانست که مترجمان زبان انگلیسی فقط به صورت مکتوب خدمات ارائه نمی دهند. گاهی اوقات مترجمان به عنوان مترجم در جلسات بین المللی و به عنوان مترجم در دادگاه هایی که یکی از اصحاب دعوا تابعیت ایرانی ندارد یا زبان فارسی را نمی فهمد، کار می کنند. از سوی دیگر، استفاده از مترجم شفاهی یا کتبی در نظر گرفته می شود، اما مترجم باید دارای مهارت های ویژه ای باشد، از جمله: سواد عمومی، صلاحیت فرهنگی، دانش و درک عمومی از مؤسساتی که مراجعین در آن ها به کمک زبان نیاز دارند، به ویژه: دانش تخصصی، اعتبار، مهارت کلامی، پرسیدن سوالات مناسب و مهارت گوش دادن. هدف این مقاله ایجاد انگیزه در مترجمان و توجه به جایگاه آن ها است. روش مورد استفاده در این مقاله روش کتابخانه ای است.

Characteristics of a Good Interpreter with a Look at Translators in the Field of Law

The field of English translation is one of the applied fields in all countries of the world. Considering that the English language has a special position in relations between countries, universities, specialized, medical and legal affairs, it is necessary to examine this field. However, it should be known that English language translators do not provide services only in written form. Sometimes translators work as interpreters in international meetings and as interpreters in courts where one of the litigants does not have Iranian nationality or does not understand the Persian language. It is essential. On the other hand, the use of oral or written translators is not considered, but the translator must have special skills, including: general literacy, cultural competence, a general knowledge and understanding of the institutions in which the clients need language assistance, specialty knowledge, accreditation, soft skill, asking the right questions and listening skills. The purpose of this article is to motivate translators and pay attention to their position. The method used in this article is the library method.

تبلیغات