نویسندگان: زهرا وهبی آرش رزمی

کلید واژه ها: تدابیر حمایتی قاچاق مهاجرین انگلستان اوک‍رای‍ن کرونا

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۳۸۵-۳۹۴
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۳۶۰

چکیده

قاچاق مهاجرین در کشورهای مختلف از روند و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و بسیاری از سرمایه های دولت ها صرف پیشگیری و مبارزه با این پدیده می گردد. برخی کشورها مانند کشور انگلستان به واسطه این که در مرکز اروپا قرار دارند به طور خاص با این پدیده روبرو هستند. در همین راستا برای حمایت از مهاجرین در این کشور هم در شرایط عادی و هم در شرایط خاص حمایت های ویژه ای وجود دارد که حمایت های ویژه در این کشور به واسطه شرایط اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین و همه گیری کرونا روند بسیار مهمی را در این کشور ایجاد نموده است. در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای دسترسی به راه حل های موجود در این  کشور پرداخته شده است.

England's Protective Measures Against Migrant Smuggling in Special Circumstances with a Special Look at the Situation of Russia's Military Action Against Ukraine and during the Corona Epidemic

Migrant smuggling has a special trend and position in different countries, and a lot of government funds are spent on preventing and fighting this phenomenon. Some countries, such as England, are facing this phenomenon because they are located in the center of Europe. In this regard, there are special supports to support immigrants in this country both in normal conditions and in special conditions. Special supports in this country due to the conditions of Russia's military action against Ukraine and the Corona epidemic are a very important trend in this country. The country has created. In this research, the library method to access the solutions available in this country is discussed.

تبلیغات