آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۷

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روایت درمانی گروهی بر بهبود روابط والد- فرزندی و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. نمونه پژوهش به حجم 40 نفر از بین کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول منطقه 12 استان تهران به روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20نفر) و کنترل (20نفر) جایگزین شدند. شرکت کنندگان در مراحل پیش آزمون و پس آزمون مقیاس ارزیابی روابط والد- فرزند (فاین، مورلند و اسچووبل، 1983) و سرزندگی تحصیلی (دهقانی زاده و حسین چاری، 1391) را تکمیل کردند و آزمودنی های گروه آزمایش در  معرض 8 جلسه 120 دقیقه ای روایت درمانی گروهی قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد. نتایج نشان دادند روایت درمانی گروهی به بهبود روابط والد- فرزندی و افزایش سرزندگی تحصیلی دانش آموزان در مرحله پس آزمون منجر می شود. با توجه به نتایج، روایت درمانی گروهی  بر بهبود روابط والد- فرزندی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول مؤثر است.

The effectiveness of group narrative therapy on academic vitality and improvement of parent-child relationships in first secondary students

The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of group narrative therapy on improving parent-child relationships and academic vitality in female students of the first secondary level. The current research was a semi-experimental study with a pre-test-post-test design and a control group. The research sample was 40 people from among all the students of the first secondary level of the 12th district of Tehran province, selected and randomly replaced in two experimental (20 people) and control (20 people) groups. In the pre-test and post-test stages, the participants completed the parent-child relationship evaluation scale (Fine, Moreland and Schoebel, 1983) and academic vitality (Dehghanizadeh and Hossein Chari, 2013), and the subjects of the experimental group were exposed to 8 sessions of 120 minutes of narrative therapy. They were placed in a group. Data analysis was done using covariance analysis. The results showed that group narrative therapy leads to the improvement of parent-child relationships and increases the academic vitality of students in the post-exam phase. According to the results, group narrative therapy is effective in improving parent-child relationships and academic vitality of first secondary students.

تبلیغات