آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۷

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی نگرش نسبت به ازدواج بر اساس جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی و چشم انداز زمان در جوانان انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن در سال تحصیلی 1400-1399 استان تهران بود که با روش نمونه گیری خوشه ای، نمونه ای به تعداد 373 نفر از دانشجویان انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو و بوید (1999)، جهت گیری مذهبی آلپورت و راس (1950) و نگرش نسبت به ازدواج روزن ویراتیین (1998) بود. داده ها با استفاده از شیوه های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و  آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون) و با استفاده از نرم افزار spss 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین نگرش نسبت به ازدواج با جهت گیری مذهبی و چشم انداز زمان رابطه معناداری وجود دارد (001/0> P ). همچنین جهت گیری مذهبی درونی و چشم انداز زمانی مثبت به صورت مثبت توانایی نگرش مثبت نسبت به ازدواج را دارند (001/0> P ). همچنین جهت گیری مذهبی بیرونی و چشم انداز زمانی منفی توانایی پیش بینی نگرش منفی به ازدواج را دارند (001/0> P ). از نتایج پژوهش حاضر می توان برای تدوین بسته های آموزشی جهت کاهش تغییر نگرش جوانان به ازدواج و افزایش تمایل به ازدواج در جوانان استفاده کرد.

Predicting attitudes towards marriage in young people based on internal and external religious orientation and time perspective

The present study was conducted with the aim of predicting the attitude towards marriage based on internal and external religious orientation and time perspective in young people. The research was of the correlation type and the statistical population of the study was all students of Azad University of Roudhen in the academic year of 2019-2019 in Tehran province, and a sample of 373 students was selected by cluster sampling method. The tools used in the research were Zimbardo and Boyd's (1999) time perspective questionnaire, Allport and Ross' (1950) religious orientation, and Rosen Viratien's (1998) attitude towards marriage. The data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (multiple regression and Pearson correlation coefficient) and using spss 20 software. The results showed that there is a significant relationship between the attitude towards marriage with religious orientation and time perspective (P<0.001). Also, internal religious orientation and positive time perspective positively have the ability to have a positive attitude towards marriage (P<0.001). Also, external religious orientation and negative time perspective have the ability to predict negative attitude towards marriage (P<0.001). The results of the present research can be used to develop educational packages to reduce the change in young people's attitude towards marriage and increase the desire to get married in young people.

تبلیغات