نویسندگان: آندیا نعمتی

کلید واژه ها: علوم طبیعی علوم پایه دانش‌نامه فناوری فناوری نوین

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۷

The role and importance of compiling encyclopedias of natural sciences and modern technologies in today's world

Natural and basic sciences, are important because of their importance in development and progress of the human society, as well as their basic role in other sciences such as medicine, agriculture, technology and engineering. They are used to improve the quality of life of human societies and help to solve economic, social, and environmental and health problems. it is necessary to invest in basic science and research, engineering, technology development and innovation; and direct them to achieve the right products, services, business, social processes and patterns to achieve the best living conditions, superior technology, business and new industries, In order to achieve the future progress, besides investing, it is important to classify and organize science and technology and collect them from ancient times to the present in various aspects. One of the main ways to achieve such a goal is by compiling various encyclopedias in the field of general information and specialized sciences. Mankind has felt the need to have such encyclopedias from a long time ago and has noticed that they are the main sources of any research. So it is necessary to prioritize the production of different encyclopedias along with the development of science and technology.

چکیده

علوم طبیعی و پایه از آن جهت که زیربنای توسعه و پیشرفت و اساس علوم دیگری همچون پزشکی، کشاورزی، فنی و مهندسی هستند، اهمیت بسیاری برای جامعه انسانی دارند. این علوم برای دست یافتن به شرایط مناسب زندگی، فناوری برتر، تجارت و صنایع جدید، سرمایه گذاری در علوم پایه و تحقیقات، مهندسی و توسعه فناوری و نوآوری و جهت دادن به آنها برای دست یابی به محصولات، خدمات، تجارت، فرایندهای اجتماعی و الگوهای مناسب ضروری هستند. دسته بندی و نظم بخشی به علوم و فناوری و جمع آوری اطلاعات از زمان های دور تا به امروز در جنبه های مختلف ، برای رسیدن به پیشرفت های بیشتر به غیر از سرمایه گذاری، حائز اهمیت است. یکی از اصلی ترین روش های دست یابی به چنین هدفی، نگارش دانشنامه های مختلف در زمینه اطلاعات عمومی و نیز دانش تخصصی است. بشر نیاز به داشتن چنین دانشنامه هایی را از زمان های بسیار دور حس می کرد و آنها را منابع اصلی در هر تحقیق و پژوهشی می دانست. از این رو، توجه به تولید دانشنامه های مختلف و با سرعتی متناسب با سرعت رشد و پیشرفت علم و فناوری نقش بسیار مهمی دارد.

تبلیغات