آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹

چکیده

قدرت نرم و تجلی آن از جمله مباحثی است که به یاری جوزف نای به محافل دانشگاهی و سیاستگذاری راه پیدا کرده است.علیرغم اقبال گسترده به این مفهوم، عدم تبیین نظری دقیق از سوی نای، ابهامات متعددی را حول این شکل از قدرت رقم زده است.به طوریکه باوجود انبوهی از ادبیات، پژوهشگران هنوز درک کامل از ماهیت قدرت نرم ندارند. اینکه به واقع قدرت نرم چیست؟ و از چه عناصری شکل گرفته است؟ مسائلی است که هنوز پاسخ معتبری برای آنها یافت نشده .به همین منظور این پژوهش با اتکا بر نظریه داده بنیاد و تحلیل محتوا درصدد فهم عناصر موثر بر این قدرت در سطح دولت-ملت هاست.بر این اساس یافته های علمی پژوهش حاکی از این دارد اگر عناصر قدرت نرم را دستِ کم به منابع، ابزار، ذهنیت بازیگران، رفتار، آثار و حرکات بازیگران تحت اعمال قدرت محدود نماییم.در یک برداشت کلی قدرت نرم در سطح دولت- ملت ها عبارت است از: فرایندی که در آن محرک ها(منابع مادی و معنوی) یک کشور از طریق رفتار جذاب و در قالب ابزاری غیر خشونت آمیز(انواع و اشکال دیپلماسی)روی افکار مردم(نخبگان و عامه مردم) تاثیر گذاشته و موجب آثار، حرکات و رفتار و... در راستای تغییر ذهنیت و رفتار جامعه هدف، نسبت به کشور اعمال کننده می شود

Survey and Analyze the Nature of soft power at the state-nation level

Soft power and its manifestation are among the topics that have found  way into academic circles and policy-making with the help of Joseph Nye. Despite the widespread popularity of the concept, Nay's lack of precise theoretical explanation has led to many ambiguities about this form of power. So that despite the abundance of literature, researchers still do not fully understand the theoretical nature of soft power That What exactly is soft power? And what elements is it made of? These are issues no valid answer for which has yet been found. Therefore, this research, relying on the data theory of the foundation and content analysis, seeks to analysis the elements affecting this power at the state-nation level. Based on this, the scientific findings of the research indicate that If the elements of soft power  at least to the resources, tools, mentality of the actors, the behavior, effects, and movements of the actors under the exercise of power are limited. In a general contents, the concept of soft power at the state-nation level is : a process in which the stimuli (material and spiritual resources) of a country through attractive behavior and in the form of non-violent tools (types and forms of diplomacy) on people's minds (Elites and public ) influences and causes to effects, movements and behaviors, etc., in order to change the mentality and behavior of the target community towards the agenting country.

تبلیغات