نویسندگان: سمیه سادات موسوی

کلید واژه ها: تربیت تربیت جنسی جنسیت آموزش جنسی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۳۹ - ۵۲
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۱۹

چکیده

پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، راهکارهای تربیت جنسی فرزندان در خانواده را بررسی می کند. پس از بیان و توضیح مفهوم تربیت، تربیت جنسی و جنسیت، تفاوت تربیت جنسی و آموزش جنسی و راهکارهای خانواده در تربیت جنسی، راه های کنترل میل جنسی بیان می شود. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تنها جایگاهی که نقش تعیین کننده ای در تربیت جنسی جوانان و نوجوانان دارد نهاد خانواده است. پدر و مادر می توانند فرزندان را در اصول و روش های تربیت جنسی و دوری از آلودگی های جنسی کمک کنند.

تبلیغات