نویسندگان: امیرحسین زادیوسفی

کلید واژه ها: ابن سینا صور معقوله حلول مادیت نفس علم عقلانی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۷۹-۸۷
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۲

چکیده

بر اساس نظریه علم ابن سینا، علم عقلانی انسان بر اساس حلول صور معقوله در نفس توضیح داده می شود. در این یادداشت کوتاه، نشان داده خواهد شد که حلول صور معقوله در نفس با تجرد نفس ناسازگار است.

تبلیغات