نویسندگان: علی اکبر صیدی

کلید واژه ها: قرآن امنیت ضدِامنیت نظامی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۶۷ - ۱۸۷
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۹۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲

چکیده

در قرآن، شیوهای تأمین امنیت نظامی، به عنوان یک نیاز اساسی، بیان شده است. امروزه در جمهوری اسلامی ایران، اختلافِ گفتمان ها در تأمین امنیت نظامی بین دو جریان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا، پیامدهای منفی و شکاف داخلی را دنبال دارد، جریان اصلاح طلب، بر تعامل با جهان، اصرار دارند. ولی جناح اصول گرا، به مقاومت، تکیه بر توانمندی داخلی و تقویت آن اعتقاد دارند.(مساله) تحقیقِ حاضر به منظور استخراجِ نگاه وحیانی به مقوله تأمین امنیت، به روش توصیفی- تحلیلی و اسنادی انجام شده(روش) به این پرسش پاسخ دهد که: قرآن کریم، چه روش هایی را برای تأمین امنیتِ نظامی پیشنهاد می کند؟(سوال)یافته های پژوهش حاکی است که قرآن کریم، ضمن پرداختن به برنامه های ضد امنیتی دشمن، راهکار مقابله با آن را نیز بیان کرده است. برخی نقشه های ضد امنیتی دشمن شامل جنگ افروزی، تحریک و تجهیز مخالفان، تهدید، جاسوسی، تلاش برای تضعیف روحیه لشگریان اسلام، بهانه تراشی برای فرار از جنگ و غیره.(یافته) راهکارهای مقابله با آن عبارت اند از تقویت توان داخلی، رزمایش نظامی، مقابله به مثل، حفاظت از سران و اسرار، فراهم ساختن تجهیزات ضد جاسوسی، اشرافِ اطلاعاتی و غیره. مقاله پیش رو، به تشریح موارد فوق پرداخته است.(نتیجه)