کلید واژه ها: Human Rights Foreign policy United States of America George W. Bush

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۵۳-۶۶
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۵۲

تبلیغات