آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۷

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی برازش مدل بهزیستی روانشناختی با توجه به ذهن آگاهی واحساس مسئولیت در دانش آموزان می باشد. جامعه ی پژوهش را دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی منطقه نه تهران تشکیل می دهد. به این منظور250 دانش آموز با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی ذهن آگاهی پنج وجهی (FFMQ) ، پرسشنامه ی بهزیستی روانشناختی ریف، پرسشنامه مسئولیت پذیری نعمتی استفاده شد. داده های پژوهش بااستفاده ازروش تحلیل مسیر با نرم افزار Amosمورد ارزیابی قرارگرفت. مدل پیشنهادی بر اساس پرسش های پژوهش به آزمون گذاشته شد. نتایج به دست آمده نشان داد مدل بعد از یک سری اصلاحات از برازش مناسبی برخورداراست. یافته های به دست آمده نشان داد مسئولیت پذیری بر بهزیستی روانشناختی تأثیر معناداری دارد. همچنین ذهن اگاهی بر بهزیستی روانشناختی نیز تأثیر معناداری دارد. این پژوهش گام مهمی جهت شناخت عوامل مؤثر بر بهزیستی روانشناختی است.

تبلیغات