دانشکده علوم اداری و اقتصاد

اهمیت اعتماد در بازاریابی رابطه ای و ایجاد مقیاسی جهت سنجش آن

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

با تغییر گسترده زمینه بازاریابی اکنون بازاریابی رابطه ای ، جایگزین بازاریابی سنتی مبتنی بر عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی گردیده است . استراتژی بازاریابی رابطه ای مبتنی بر ایجاد ، توسعه و حفظ ارتباط با خریداران می باشد . برای نیل به این هدف سازمانها باید عناصر ایجاد و حفظ روابط بین سازمانی را شناسایی نموده و با سنجش این عناصر در جهت بهبود روابط خود با سازمانهای دیگر اقدامات لازم را به عمل آورند . یکی از مهمترین این عناصر ، عنصر اعتماد می باشد . اعتماد با رویکرد آینده نگر خود اینک جایگزین بسیاری از عناصر مورد تاکید قدیمی مانند وابستگی ، سرمایه گذاری در معاملات ویژه و رضایت گردیده است ...

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲