ویژه نامه نامه فرهنگستان - دستور

دو حرف اضافۀ پیاپی (یک ویژگیِ نادرِ دستوری در شاهنامه و چند متن دیگر)

نویسندگان: سجاد آیدنلو
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۷
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex