گفتمان فقه حکومتی

فرآیند تکاملی رویکرد فقه شیعه به سیاست از فقه سیاسی تا فقه حکومتی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex