چیدمان

چیدمان آیکونولوژی: نظریه و روش در تحلیل و تفسیر تصویر؛ در گفتگویی با دکتر بهار مختاریان

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex