آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸

چکیده

محتوا و درونمایه گزارش یاد شده در بر گیرنده: آمار وسایل نقلیه موتوری زمینی، جمعیت کشورها، تعداد حوادث رانندگی و تعداد فوت و جرح ناشی از این حوادث و همچنین آمار خسارت های پرداختی توسط شرکت های بیمه در رشته بیمه اجباری شخص ثالث است.