کلید واژه ها: طواف مقام ابراهیم مطاف فقیهان اهل سنت فقیهان اهل شیعه

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۴۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸

چکیده

مبحث محدوده طواف همواره مورد توجه فقیهان شیعه و اهل سنت بوده است. در میان فقیهان شیعه نظرات متعددی وجود دارد. در این مقاله پس از بررسی ادله تحدید مطاف، جواز طواف پشت مقام به اثبات رسیده است. فقیهان اهل سنت نیز تمام مسجد را مطاف می دانند و مطاف را به فاصله میان خانه و مقام محدود نمی کنند. در این نوشتار دیدگاه مذاهب مختلف فقهی اهل سنت مطرح و بررسی شده است.

تبلیغات