دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

بررسی میزان شیوع احساس شوخ طبی و رابطه آن با عوامل جمعیت شناختی در افراد عادی شهرستان اصفهان

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵