آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷

چکیده

در این بررسی تبدیل موتور های دیزل به موتورهای دوگانه سوز (گازوئیل وگازطبیعی ) که از جمله کم هزینه ترین راهکار برای حل مشکلات موتورهای دیزل می باشد وتکنولوژی آن ،مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین این روش با دیگر روش های موجود از جمله گاز سوز کردن کامل مقایسه ، ومزایا ومعایب آن از نقطه نظر زیست محیطی واقتصادی سنجید ه شده است . با بررسی آزمایشات انجام شده در شرایط کاری شهر تهران ،با تبدیل موتور دیزل به موتور دوگانه سوز مشکلات زیست محیطی موتورهای دیزل با حذف دوده وکاهش Co وNox در حد پایین تر از استاندارد های جهانی ،به میزان قابل قبولی کاهش می یابد . همچنین مصرف سوخت با ارزش گازوئیل برای مسافت طی شده ،درحد90%کاهش نشان داده وگاز طبیعی جایگزین ،قادربه تامین وتوان موتوردر حد موتور دیزل وحتی بیشتر می باشد.

تبلیغات