چکیده

در سال 1981 خانم برنیس ویس برد ، کارشناس رشد کودک و آموزش والدین که در مجله والدین فعالیت  می‌کرد,  تهیه کننده برنامه‌ای با عنوان توجه به خانواده بود بر آن شد تا  از کسانی‌که  دغدغه حمایت از خانواده  را دارند دعوت کند دور هم جمع شوند و نظرات خود را در این زمینه بیان کنند. او از تهیه کنندگان برنامه‌های حامی خانواده، دانشگاهیان، قانونگذاران، مسئولین دولتی و خانواده‌ها دعوت کرد که در جلسه‌ای در ایالت شیکاگو شرکت کنند و بر خلاف انتظارش بیش از300 نفر آمدند. آنها در فضایی صمیمی در مورد دغدغه‌های مشترکشان صحبت کردند و به این نتیجه رسیدند که مؤسسه‌ای ملی راه اندازی کنند. با رأی‌گیری « ائتلاف منابع خانواده » شکل گرفت. این ائتلاف برای تقویت نقش والدین در سطح ملی برنامه‌ریزی می‌کرد و در مجامع و ایالات مختلف سیاست‌های خود را به اجرا می‌گذارد. در سال 2000 به مؤسسه حمایت از خانواده در آمریکا تغییر نام داد. در حال حاضر بیش از 2000 نفر در کنفرانس‌های ملی آن شرکت می‌کنند و هزاران عضو در سال 2003، مسئولین مؤسسه اهداف و برنامه‌ی راهبردی سه ساله‌ای را برای خود تعریف کردند. اهداف راهبردی مؤسسه حمایت از خانواده در امریکا دراین مقالع بیشتر می ششناسیم.

متن

در سال 1981 خانم برنیس ویس برد ، کارشناس رشد کودک و آموزش والدین که در مجله والدین فعالیت  می‌کرد,  تهیه کننده برنامه‌ای با عنوان توجه به خانواده بود بر آن شد تا  از کسانی‌که  دغدغه حمایت از خانواده  را دارند دعوت کند دور هم جمع شوند و نظرات خود را در این زمینه بیان کنند. او از تهیه کنندگان برنامه‌های حامی خانواده، دانشگاهیان، قانونگذاران، مسئولین دولتی و خانواده‌ها دعوت کرد که در جلسه‌ای در ایالت شیکاگو شرکت کنند و بر خلاف انتظارش بیش از300 نفر آمدند. آنها در فضایی صمیمی در مورد دغدغه‌های مشترکشان صحبت کردند و به این نتیجه رسیدند که مؤسسه‌ای ملی راه اندازی کنند. با رأی‌گیری « ائتلاف منابع خانواده » شکل گرفت. این ائتلاف برای تقویت نقش والدین در سطح ملی برنامه‌ریزی می‌کرد و در مجامع و ایالات مختلف سیاست‌های خود را به اجرا می‌گذارد. در سال 2000 به مؤسسه حمایت از خانواده در آمریکا تغییر نام داد. در حال حاضر بیش از 2000 نفر در کنفرانس‌های ملی آن شرکت می‌کنند و هزاران عضو در سال 2003، مسئولین مؤسسه اهداف و برنامه‌ی راهبردی سه ساله‌ای را برای خود تعریف کردند. اهداف راهبردی مؤسسه حمایت از خانواده در امریکا در سال 2007-2004 بدین شرح است:                   
1) این مؤسسه باید به مرجع اطلاعات برای مراکز دیگر حامی خانواده تبدیل شود.                       
2) این مؤسسه باید طرح‌ها و سیاست‌های حامی خانواده را در سطوح ملی، دولتی و محلی ارتقاء بخشد.                                                                                                                 
3) این مؤسسه باید کیفیت برنامه‌های عملی حمایت کننده از خانواده را افزایش دهد.                   
4) این مؤسسه به وحدت بخشی و ارتقاء کمی حوزه‌های حمایت کننده از خانواده ادامه می‌دهد.         5) این مؤسسه از ارتباطات راهبردی برای حمایت از خانواده استفاده می‌کند (اهمیت دادن به نظرات والدین، تقویت اراده عمومی و...)                                                                                  
6- این مؤسسه منابع مالی دولتی خود را  برای ادامه راه و رسیدن به اهداف راهبردی افزایش می‌دهد.
 
 رسالت مؤسسه حمایت از خانواده در امریکا ( تعیین شده در سال 1995):
رسالت این مؤسسه تقویت و رشد جریان حمایت از خانواده است. این مؤسسه قصد دارد خانواده‌ها و مجامع را به گونه‌ای تقویت کند که آنها بتوانند زمینه رشد و تکامل بهینه اعضای خانواده خود را ( اعم از خردسال، نوجوان  و بزرگسال ) فراهم کنند.                                                                  
 آینده نگری مؤسسه حمایت از خانواده در امریکا( تعیین شده در سال 1995):             
 این مؤسسه جامعه‌ای را در نظردارد که در آن همه از جمله خانواده‌ها، مجامع، دولت، مؤسسات خدمات اجتماعی و محیط‌های کاری دست به دست هم دهند و با همکاری همدیگر فضای سالم و امنی را برای زندگی و کار کودکان و خانواده‌ها فراهم کنند.                                                   
ظرفیت‌های کنونی:                                                                                    
توانایی‌های فعلی این مؤسسه عبارتند از: افزایش آگاهی عمومی، برگزاری گردهمایی‌ها و کنفرانس‌ها، دادن مشاوره، آموزش پایه‌ای، نشر مطالب و تهیه منابع و لوازم مورد نیاز در زمینه‌ حمایت از خانواده.
در سال‌های اخیر، این مؤسسه بر آن بوده تا:                                                                    
1- تعاریف، واژه‌ها و ساختارهای لازم را در زمینه حمایت از خانواده تعریف کند.                       
2- شبکه‌های رسمی و غیر رسمی را  برای ارتقاء حمایت از خانواده افزایش دهد.                        
3- دائما اطلاعات پایه را در زمینه حمایت از خانواده به روز کند.                                            
4- فرصت‌های مناسب برای اشاعه آگاهی برای ارتقاء کیفیت عملکرد در زمینه حمایت از خانواده را     افزایش دهد.                                                                                                         
5- سیاست‌ها و برنامه‌های عملی حامی خانواده را در حوزه‌های مربوطه تقویت کند.                     
مهم‌ترین توانایی این مؤسسه ارتقاء نقش والدین در تقویت خانواده است.                                 
 پی نوشت                                                                                            
1- FSA: Family support America   
2-Bernice Weissbourd
3- Parents Magazine
4-Family Focus
5- Family Resource Coalition
منبع:      Family support america.org
بازگشت