زبان شناسی و گویش های ایرانی - نشریه علمی (وزارت علوم)

زبان شناسی و گویش های ایرانی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
e-issn: ۲۵۳۸-۳۵۸۲
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۷
مدیر مسئول: محمدهادی صادقی
ناشر: دانشگاه شیراز
p-issn: ۲۵۳۸-۳۵۷۴
صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: جلال رحیمیان
مدیر اجرایی: مریم خاک رنگین
هیئت تحریریه: عباسعلی آهنگر، فرخ حاجیانی، علیرضا خرمایی، محمود جعفری دهقی، مهین ناز میردهقان، محمد راسخ مهند، والی رضایی، بتول علی‌نژاد، مهرداد نغزگوی کهن، مصطفی عاصی *** اعضای هیات تحریریه بین المللی: لودویگ پُل، رکسانا هاگ هیگوچی
آدرس: شیراز، پردیس دانشگاهی ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله زبان‌شناسی گویش‌های ایرانی، صندوق پستی: 1119،
تلفن: ۰۷۱۳۶۱۳۴۲۸۶
وب سایت: https://jill.shirazu.ac.ir/
پست الکترونیکی: jill@shirazu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲