چکیده

مایونکتین مایوکاین جدیدی است که در پاسخ به ورزش، از عضله اسکلتی ترشح می گردد و با متابولیسم انرژی و وضعیت متابولیکی بدن ارتباط دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر سطح سرمی مایونکتین، نیمرخ لیپیدی و درصد چربی زنان دارای اضافه وزن و چاق است. 20 نفر از زنان چاق و دارای اضافه وزن با میانگین سنی 5/22 و میانگین شاخص توده بدنی 48/26 به طور تصادفی انتخاب و سپس به گروه های آزمایش (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین، تمرینات خود را در آب به مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته) انجام دادند، هر جلسه تمرین 60 دقیقه و شامل سه مرحله بود. 24 ساعت قبل از اولین جلسه تمرین و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه، از آزمودنی ها در شرایط 12 ساعت ناشتایی، نمونه گیری خون به میزان 10 میلی لیتر از ورید بازویی انجام شد و تجزیه و تحلیل آماری در سطح معناداری 05/0≥P با نرم افزار SPSSانجام شد. تحلیل داده ها نشان داد که هشت هفته تمرین در آب باعث افزایش سطح سرمی مایونکتین (037/0= p) و HDL (028/0=p ) در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد. همچنین مقادیر کلسترول (000/0= p) و تری گلیسرید (001/0=P) در گروه تجربی کاهش معناداری داشت، اما تفاوت شاخص LDL پس از هشت هفته فعالیت ورزشی بین دو گروه معنی دار نبود (131/0=P). بنابراین به نظر می رسد که تمرین در آب می تواند برای زنان دارای اضافه وزن و چاق موثر واقع شود و مورد استفاده قرار گیرد.

The effect of eight weeks of water-based training on myonectin serum level, Lipid profile and fat percentage in overweight and obese women

Background and Aims: Myonectin is a newly known myokine that is secreted from skeletal muscle and is related to the metabolic status of the body, The purpose of this research is to investigate the effect of eight weeks of water-based training on myonectin serum level, lipid profile and fat percentage in overweight and obese women. Methods: 20 obese and overweight women with an average age of 22.5 years and an average body mass index of 26.48 kg/m2 were randomly selected and then divided into experimental (n=10) and control (n=10) groups. The exercise group did their exercises for eight weeks (three sessions per week), each exercise session was 60 minutes and included three stages. 24 hours before the first training session and 48 hours after the last session, blood sampling from the brachial vein was taken (10 ml) from the subjects in the condition of 12 hours of fasting. Statistical analysis was done at the significance level of P≤0.05 with SPSS software. Results: Data analysis showed that eight weeks of water-based training increased the serum levels of myonectin (p=0.037) and HDL (p=0.028) in the experimental group compared to the control group. Also, the amount of cholesterol (p=0.000) and triglyceride (P=0.001) decreased significantly in the experimental group, but the difference in LDL index after eight weeks of training between the two groups was not significant (P=0.131). Conclusion: Therefore, it seems that water-based training can be effective and used for overweight and obese women.

تبلیغات