چکیده

داستان پردازی و قصه گویی در ایران قدمتی دیرینه دارد. با ورود صنعت چاپ به ایران و رواج آن در دوره قاجار، شماری از داستان های عامه برای مخاطب کودک و نوجوان تلخیص، مصور و با عنوان «ادبیات بچه خوانی» چاپ شد. از سوی دیگر شباهت ساختار اسطوره و قصه به پیدایی نظریه های منجر شده است که بر مبنای آن ها می توان عناصر تکرارشونده میان اساطیر و قصه ها را کشف و تحلیل کرد. این پژوهش ضمن معرفی «ادبیات بچه خوانی»، سعی می کند بر اساس چارچوب نظری تحلیل روان شناختی کهن الگویی کارول. اس. پیرسون و هیو.کی مار در نظریه «بیداری قهرمان درون» و در بستر نظریه «سفر قهرمان» جوزف کمپبل، روند رشد قهرمان را در قصه های «ادبیات بچه خوانی» واکاود و الگوی تکوین و تفرد قهرمانان قصه های ادبیات بچه خوانی را در مراحل سفر ارائه دهد. به این ترتیب با بررسی روند سفر قهرمان درون و چگونگی تجلی کهن الگوها، الگویی برای اقتباس و بازآفرینی قصه های عامیانه ارائه می دهد تا قهرمانان قصه های عامه با تجسم این کهن الگوها در ادبیات کودک و نوجوان بازآفریده شوند . از تحلیل ساختار اسطوره ای ادبیات بچه خوانی چنین بر می آید که این قصه ها با بهره از سه مرحله «عزیمت»، «تشرف» و «بازگشت»، زمینه را برای ظهور کهن الگوها فراهم می سازند و هرچندبارزترین کهن الگوهای ادبیات بچه خوانی «عاشق»، «جست وجوگر»، «جنگجو» و «نابودگر» است قهرمان در روند سفر بنا بر موقعیت های داستانی، با دگردیسی کهن الگوها مواجه می شود. همچنین این تحقیق با تأکید بر اهمیت قصه های ادبیات بچه خوانی، ضرورت بازخوانی و اقتباس از مجموعه ادبیات بچه خوانی را در فرایند تولید محتوا، داستان، بازی های رایانه ای، برنامه فلسفه برای کودکان، آثار سینمایی- نمایشی یادآور می شود.

Examining the pattern of the hero's journey in the stories of "children's literature" for adaptation in children's and adolescent literature

Storytelling in Iran has a long history. With the arrival of the printing industry in Iran and its popularity in the Qajar period, a number of popular stories for children and teenagers have been printed, illustrated and titled "Children's Reading Literature". On the other hand, the similarity of the structure of myth and story has led to the discovery of theories based on which it is possible to discover and analyze the recurring elements between myths and stories. This research, while introducing "children's reading literature", tries based on the theoretical framework of Carroll's psychological-archetypal analysis. S. Pearson and Hugh Kemar in the theory of "Awakening of the Inner Hero" and in the context of Joseph Campbell's "Hero's Journey" theory, analyzed the growth process of the hero in the stories of "Children's Literature" and presented the pattern of development and individuality of the heroes of children's literature stories in the stages of the journey. In this way, by examining the inner hero's journey and how archetypes are manifested, it provides a model for adapting and recreating folk tales so that the heroes of folk tales can be recreated by embodying these archetypes in children's and adolescent literature. using the three stages of "departure", "praise" and "return",. Also, this research emphasizes the importance of children's reading literature stories, the necessity of rereading and adapting the children's reading literature collection in the process of creating content, stories, computer games, philosophy programs for children, cinema-drama works.

تبلیغات