مطالب مرتبط با کلید واژه

حمران بن اعین


۱.

چگونگی و زمان گرایش خاندان اَعیَن به تشیع(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: امام سجاد (ع) خاندان اعین حمران بن اعین عبدالملک بن اعین شیعه گروی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۴۸۲
خاندان اعین در نشر معارف اهل بیت: جایگاهی برجسته دارند. باز خوانی چگونگی تحول فکری و عقیدتی این خاندان و زمان آن، کمک فراوانی به شناخت افکار و عقاید ایشان می نماید. این خاندان در ابتدا بر مذهب تسنن بودند و بعدها به تشیع گرایش یافتند. نخستین بستر آشنایی خاندان اعین با تشیع در عصر امام سجاد(ع) به وجود آمد. عوامل متعددی در ایجاد این تمایل نقش داشته است ، افرادی چون ابوخالد کابلی صحابه خاص امام سجاد(ع) و صالح بن میثم را باید دارای نقشی مهم در پذیرش تشیع خاندان اعین شمرد. هم چنین، اساتید و مشایخ حدیث فرزندان اعین در آشنایی این خاندان با اهل بیت: بی تأثیر نبوده اند.