مطالب مرتبط با کلید واژه

بازگشت به قران


۱.

بازرگان و بازگشت به قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازگشت به قران مهندس بازرگان قران در صحنه اجتماع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵
از صدر اسلام تاکنون، مسلمانان، به تناوب، غرق در حدیث و تاریخ و فقه و مسائل فرعی دیگر شده اند، و چون این انحراف به اوج خود رسیده، مصلحی قیام کرده و بازگشت به قرآن را ندا داده است. در دوره ی معاصر جمال الدین اسد آبادی منادی « بازگشت به قرآن» است، و در پاسخ به او بزرگانی در سراسر جهان اسلام، و ازجمله ایران، قرآن را سرلوحه ی آموزه ها و رهنمود های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی قرار دادند و «قرآن راهنمای عمل» شعار آنان شد.