مطالب مرتبط با کلید واژه

حمل مواطات و اشتقاق


۱.

اقسام حمل و احکام آنه(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: حمل مواطات و اشتقاق حمل ذاتی اولی و شایع صناعی حمل طبعی و وضعی حمل ذاتی و عرضی حمل مطلق حمل بتّی و غیر بتی حمل حقیقت و رقیقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۹۷
این مقال کوشیده است تا تقسیمات مشهوری را که در کتب معتبر منطقی در باب حمل صورت گرفته، جمع‌آوری کند. در ذیل هر تقسیم، وجه تسمیة اقسام و خاستگاه آن تقسیم، اگر در کلمات منطق‌دانان آمده باشد، ارائه شده است. در مواردی برای برخی اقسام حمل تعاریف متعددی مطرح شده است که در این مقاله همگی آنها ارائه شده‌اند. البته در مورد حمل، یکی دو تقسیم نیز در غیر کتب منطقی آمده که بدان‌ها نیز پرداخته شده است.