مجلاتزبانشناسی کاربردی (دانشگاه آزاد تبریز)


 


درجه علمی: علمی پژوهشی (دانشگاه آزاد)

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

مدیر مسئول: محمدعلی ترابی

سردبیر: بیوک بهنام

هیئت تحریریه: محمد علوی، بهرام بهین، بیوک بهنام، فرهمن فرخی، پرویز مفتون، مهناز سعیدی، محمدعلی ترابی

نشانی: تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز کدپستی: 5311-51575

وب سایت: http://journal.iaut.ac.ir

پست الکترونیک: tabrizjal@gmail.com


آرشیو نشریه: