مجلاتکوثر معارف


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی فقه وابسته به جامعه المصطفی (ص) العالمیه

مدیر مسئول: مصطفی محامی

سردبیر: سیدحسن عابدیان

هیئت تحریریه: آیت الله علی رضا اعرافی، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی محامی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن عابدیان، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید رضا مودب، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد زارعان، حجت الاسلام و المسلمین محمدفاکر میبدی، حجت الاسلام والمسلمین حسین عبدالمحمدی، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی جعفر پیشه، حجت الاسلام والمسلمین قدران قرا ملکی، حجت الاسلام والمسلمین محمد علی داعی نژاد، حجت الاسلام والمسلین محمد زروندی رحمانی

نشانی: قم، چهار راه شهدا، خیابان حجتیه، مدرسه حجتیه، مجتمع آموزش عالی فقه،  کدپستی: 3713713118

تلفن:37182522، 37182503(025)     فکس:37746854(025)

پست الکترونیک:kowthar.maarif@gmail.com


آرشیو نشریه: