مجلاتپژوهشنامه تربیت تبلیغی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: سازمان تبلیغات اسلامی

مدیر مسئول: دکتر حسین قشقایی

سردبیر: امید نیک داد

مدیر اجرایی: سعید عباسی

هیئت تحریریه: دکتر محمد داوودی، رحیم دهقان سیمکانی، دکتر عباسعلی شاملی، دکتر سید حسین شرف الدین، دکتر علی نقی فقیهی، محمد حسین کیانی، سید حمید میرخندان، امید نیک داد

نشانی: قم، بلوار نیایش، جنب مصلی قدس، پژوهشکده باقرالعلوم(ع)

تلفن:  37740355(025)    فکس: 37742284(025)

پست الکترونیک: tarbiyatetablighi@gmail.com


آرشیو نشریه: