مجلاتپژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی (پژوهش های اسلامی)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: سالنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیر مسئول: ناصر محسنی نیا

سردبیر: عباسعلی رستمی نسب

هیئت تحریریه: عیسی ابراهیم زاده، محمد جعفر پاک سرشت، محمدرضا شرفی جم، مسعود صفایی مقدم، حمیدرضا علوی، مهدی لسانی، پروین صمدی

نشانی: کرمان - انتهای­بلوار 22 بهمن – مجتمع دانشگاهی شهید باهنرکرمان - دانشکدة‌ ادبیّات و علوم انسانی – صندوق پستی 111 - 76165  کد پستی  7616914111

تلفکس: 3202419(0341)

وب سایت: http://jir.uk.ac.ir

پست الکترونیک: pa_islami@uk.ac.ir


آرشیو نشریه: