مجلاتراه تربیت


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه ( مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره)

مدیر مسئول: محمدرضا صالح

سردبیر: محمدرضا حاتمی

مدیر اجرایی: مصطفی سلیمانی

هیئت تحریریه: علیرضا اعرافی، ناصر سقای بی ریا، علی همت بناری، نصرالله پژمان فر، محمد جواد زارعان، عباسعلی شاملی، محمد رضا حاتمی ، محمد مهدی صفورایی، مهدی علیزاده ، نجفعلی میرزایی

نشانی: قم، بلوار معلم، جامع المصطفی العالمیه، معاونت فرهنگی تربیتی، دفتر برنامه ریزی تربیتی، اتاق 134

تلفن:37177769(025) فکس: 37177820(025)

وب سایت: http://www.miu.ac.ir

پست الکترونیک: rah-e-tarbiyat@miu.ac.ir 


آرشیو نشریه: