مجلاتانجمن معارف اسلامی


 توقف انتشار


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: انجمن معارف اسلامی ایران 

مدیر مسئول: علیرضا امین 

سردبیر: محسن جوادی


آرشیو نشریه: